Algemene voorwaarden Vansie

Definities

 1. Vansie, gevestigd te Menaam onder KvK nr. 84908203.
 2. Klant: degene met wie Vansie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Vansie en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Vansie.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Vansie zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal twee weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. De vermelde merknamen van apparatuur in offertes zijn niet bindend. Het staat Vansie vrij om een ander merk/model te plaatsen mits deze minstens van gelijke waarde is en dezelfde eigenschappen heeft. 

 

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Vansie zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant Vansie slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Indien de startdatum van de bouw later is dan 3 maanden vanaf moment van tekenen, dient een aanbetaling van 10% gedaan te worden voor het reserveren van een startdatum (begin van de bouw). In deze aanbetalingsfactuur staat vermeld om welke startdatum het gaat.
 2. Na het voldoen van de aanbetaling heeft de klant 14 dagen bedenktijd. Bij annulering van de opdracht door de klant na deze termijn is er geen restitutie van de aanbetaling mogelijk.
 3. Een startdatum kan worden verplaatst door de klant, dit moet minimaal 3 Maanden voor de start van de bouwdatum en deze mag maximaal 3 maanden opgeschoven worden. Bij verplaatsing van de startdatum moet een nieuwe offerte opgesteld worden ivm prijswijzigingen.
 4. uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw dient 50% van de gehele offerte voldaan te zijn. Dit zodat tijdig alle materialen ingekocht kunnen worden.
 5. De klant wordt eigenaar van de ingekochte goederen voor zijn/haar project zodra de materialenfactuur is betaald en de materialen zijn ingekocht door Vansie. Hierna is bij annuleren van het project door de klant geen restitutie van de materialenfactuur mogelijk. De klant krijgt na annulering de ingekochte goederen van zijn/haar project.
 6. Indien de startdatum van de bouw later is dan 3 maanden vanaf moment van tekenen, dan heeft Vansie wegens risico op prijsstijgingen het recht de materialenfactuur eerder te factureren. Deze dient voldaan te worden binnen de betalingstermijn die op de factuur vermeld staat.
 7. Bij de oplevering dient de laatste factuur voldaan de zijn, evenals verrekeningen door wijzigingen die gaande het project zijn plaatsgevonden.
 8. Indien niet alle facturen zijn voldaan bij de oplevering, dan blijft het geleverde product als onderpand staan op locatie van Vansie en kan deze niet worden meegenomen.
 9. Bij annulering van het project gedurende de bouw, dient te klant de gehele som uit de offerte te voldoen, wegens vergoeding van de gemaakte uren en tevens als vergoeding voor de geleden winstderving die Vansie daardoor leidt.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Vansie gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Vansie.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Vansie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Vansie op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Vansie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Vansie te betalen.

 

Algemene afspraken

 1. Vansie is niet verantwoordelijk voor het aanleveren van een voertuig voor de startdatum. De klant blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het aanleveren van een voertuig voor de afgesproken startdatum.
 2. Levert de klant niet voor de afgesproken datum het voertuig aan dan is de klant in verzuim. In dit geval zal Vansie eerst zijn best doen een andere klant naar voren te halen en zo het gat in de agenda te vullen. Indien dit lukt dat heeft de klant geen zeggenschap meer in het bepalen van een nieuwe startdatum. De startdatum verschuift in alle gevallen naar de startdatum van het project wat naar voren is gehaald. 
 3. Levert de klant niet op tijd het voertuig aan en kan Vansie geen andere klant naar voren halen dan is de klant per week (na de startdatum) een boete van 1000 (duizend) euro verschuldigd aan Vansie. De klant heeft in dit geval ook het recht om te annuleren zonder restitutie.
 4. Vansie en klant spreken een datum af waarop gestart wordt met de bouw. Deze datum staat vermeldt in de offerte. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden nog aanspraak op gedaan worden wanneer een project later ingepland wordt dan 3 maanden na tekenen i.v.m. onvoorziene omstandigheden die vertraging op kunnen lopen.
 5. De gemiddelde productietijd van een project is 3 maanden. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden noch aanspraak op gedaan worden gezien ieder project maatwerk is en Vasnsie afhankelijk is van toeleveranciers en derden.

  

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Vansie te verrekenen met een vordering op Vansie.

 

Garantie

 1. Op de campers die Vansie bouwt zit 6 maanden garantie. Hieronder valt enkel de door Vansie gebouwde inboedel. Het voertuig zelf en alle apparatuur is hiervan uitgesloten. Voor aparatuur neemt de consument indien mogelijk de fabrieksgarantie over.
 2. Schade ten gevolge van een ongeval of aanrijding of onzorgvuldig omgaan valt niet onder de garantie.
 3. De garantie vervalt wanneer de camper voor verhuur wordt aangeboden.
 4. Garantie is niet overdraagbaar op een kopende partij van de camper wanneer deze wordt verkocht.
 5. Onder garantie wordt verstaan dat Vansie het beschadigde/defecte product hersteld naar werkende staat en wanneer dit niet mogelijk is, het product vervangt voor een soortgelijk product van dezelfde waarde en eigenschappen. 
 6. Beschadiging t.g.v. onzorgvuldig en/of inadequaat omgaan met het product valt niet onder de garantie.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Vansie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Vansie geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Vansie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Vansie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na oplevering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Vansie in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Vansie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Vansie.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Vansie ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Vansie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Vansie verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid Vansie

 1. Vansie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Vansie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Vansie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Vansie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. Vansie heeft het recht om foto’s en video’s van het product van de klant te delen op sociale media zonderdat daar een vergoeding tegenover staat.

  

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Vansie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde inartikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Vansie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Vansie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Vansie in verzuim is.
 3. Vansie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Vansie kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 
Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Vansie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Vansie kan worden toegerekend in een van de wil van Vansie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Vansie kan worden verlangd.
 1. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Vansie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Vansie er weer aan kan voldoen.
 3. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 4. Vansie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als hetals gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien onvoorziene situaties zich voor doen binnen een project (zoals prijsstijgingen van leveranciers of extra werkzaamheden welke logischerwijs niet te voorspellen waren) waardoor de kostprijs voor Vansie stijgt heeft Vansie het recht het totale offerte bedrag te verhogen met maximaal 10%.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Vansie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Vansie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Vansie.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Vnsie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vansie is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.